شته کورسونه

{mlang en}Basic Introduction to Trauma{mlang} {mlang fa}معرفی ابتدایی تراما{mlang} {mlang ps}د رواني صدمې لومړنۍ پېژندنه{mlang}

د رواني صدمې لومړنۍ پېژندنه

رواني صدمه پر یو چا باندې د یوې دردوونکې یا پرېشانوونکې تجربې/پېښې اغېزې دي چې کېدای شي دواړه احساساتي او فزیکي نښې ولري او د یوه کس پر ورځني ژوند له بېلابېلو لارو اغېز کوي. په دې کورس کې د ابتدايي رواني صدمې پېژندنه تر بحث لاندې نيول کېږي. دا کورس ګډونوالو ته په انسانانو کې ابتدايي رواني صدمه ورپېژني، په لاملونو او ډولونو يې بحث کوي او له جګړې څخه د را پېښې صدمې په اړه مطالعه. د کورس په پای کې به ګډونوال په انسانانو کې د رواني صدمې د لاملونو او پایلو په اړه لومړنۍ پوهه ولري. دا کورس د هغه ټولو کسانو لپاره ګټور دی چې رواني صدمه یې خپله تجربه کړې وي، داسې د کورنی غړي او يا ملګري ولري چې رواني صدمه يې ليدلې وي او يا هم هغه کسان واوسي چې له رواني صدمه لرونکو سره کار کوي.

د کورس پېژندنه: رواني صدمه پر یو چا باندې د یوې دردوونکې یا پرېشانوونکې تجربې/پېښې اغېزې دي چې کېدای شي دواړه احساساتي او فزیکي نښې ولري او د یوه کس پر ورځني ژوند له بېلابېلو لارو اغېز کوي. په دې کورس کې د ابتدايي رواني صدمې پېژندنه تر بحث لاندې نيول کېږي. دا کورس ګډونوالو ته په انسانانو کې ابتدايي رواني صدمه ورپېژني، په لاملونو او ډولونو يې بحث کوي او له جګړې څخه د را پېښې صدمې په اړه مطالعه. د کورس په پای کې به ګډونوال په انسانانو کې د رواني صدمې د لاملونو او پایلو په اړه لومړنۍ پوهه ولري. دا کورس د هغه ټولو کسانو لپاره ګټور دی چې رواني صدمه یې خپله تجربه کړې وي، داسې د کورنی غړي او يا ملګري ولري چې رواني صدمه يې ليدلې وي او يا هم هغه کسان واوسي چې له رواني صدمه لرونکو سره کار کوي.


خبرونه

(پدې فاریوم کې تراوسه د بحث موضوعات شتون نلري)