شته کورسونه

{mlang en}Basic Introduction to Trauma{mlang} {mlang fa}معرفی ابتدایی تراما{mlang} {mlang ps}د رواني صدمې لومړنۍ پېژندنه{mlang}

د رواني صدمې لومړنۍ پېژندنه

رواني صدمه پر یو چا باندې د یوې دردوونکې یا پرېشانوونکې تجربې/پېښې اغېزې دي چې کېدای شي دواړه احساساتي او فزیکي نښې ولري او د یوه کس پر ورځني ژوند له بېلابېلو لارو اغېز کوي. په دې کورس کې د ابتدايي رواني صدمې پېژندنه تر بحث لاندې نيول کېږي. دا کورس ګډونوالو ته په انسانانو کې ابتدايي رواني صدمه ورپېژني، په لاملونو او ډولونو يې بحث کوي او له جګړې څخه د را پېښې صدمې په اړه مطالعه. د کورس په پای کې به ګډونوال په انسانانو کې د رواني صدمې د لاملونو او پایلو په اړه لومړنۍ پوهه ولري. دا کورس د هغه ټولو کسانو لپاره ګټور دی چې رواني صدمه یې خپله تجربه کړې وي، داسې د کورنی غړي او يا ملګري ولري چې رواني صدمه يې ليدلې وي او يا هم هغه کسان واوسي چې له رواني صدمه لرونکو سره کار کوي.

د کورس پېژندنه: رواني صدمه پر یو چا باندې د یوې دردوونکې یا پرېشانوونکې تجربې/پېښې اغېزې دي چې کېدای شي دواړه احساساتي او فزیکي نښې ولري او د یوه کس پر ورځني ژوند له بېلابېلو لارو اغېز کوي. په دې کورس کې د ابتدايي رواني صدمې پېژندنه تر بحث لاندې نيول کېږي. دا کورس ګډونوالو ته په انسانانو کې ابتدايي رواني صدمه ورپېژني، په لاملونو او ډولونو يې بحث کوي او له جګړې څخه د را پېښې صدمې په اړه مطالعه. د کورس په پای کې به ګډونوال په انسانانو کې د رواني صدمې د لاملونو او پایلو په اړه لومړنۍ پوهه ولري. دا کورس د هغه ټولو کسانو لپاره ګټور دی چې رواني صدمه یې خپله تجربه کړې وي، داسې د کورنی غړي او يا ملګري ولري چې رواني صدمه يې ليدلې وي او يا هم هغه کسان واوسي چې له رواني صدمه لرونکو سره کار کوي.

{mlang en}Basic Computer and Digital Literacy for Teachers{mlang}{mlang fa}مهارت‌های اساسی کمپیوتر و سواد دیجیتال برای آموزگاران{mlang}{mlang ps}د ډیجیټلي سواد بنسټیز مهارتونه{mlang}

د ډیجیټلي سواد بنسټیز مهارتونه

د کورس تشرېح: ډیجیټلي سواد د یوه کس لخوا په بیلابیلو ډیجیټلي وسایلو کې د اطلاعاتو د موندنې، تفسیر یا تعبیر او وړتیا ته ویل کیږي. پدې کورس کې هغه بنسټیز مهارتونه شامل دي، چې په ډاډمنه توګه د انټرنیټ د کارونې، له اطلاعاتو څخه د ګټې اخیستنې، او په مروجو ډییجټلي وسایلو کې د ستونزو د حل لپاره اړین ګڼل کیږي. دا کورس دری فصلونه (ماډیوله) لري، چې هر فصل یې په یوه ځانګړې برخه کې په ځانګړو مهارتونو متمرکز دی. دا کورس د ډیجیټلي سواد له پیژندګلوۍ پیل او د ښوونیزو موخو لپاره د کمپیوټر او انټرنیټ کارونې اساسات تر پوښښ لاندې راولي. آخري فصل د رسنیز سواد په هکله بحث کوي.

{mlang en}Gender-Based Analysis in Education{mlang}{mlang fa}تحلیل مبتنی بر جنسیت در تعلیم و تربیه{mlang}{mlang ps}په ښوونه او روزنه کې د جنسیت پر بنسټ ولاړ تحلیل{mlang}

په ښوونه او روزنه کې د جنسیت پر بنسټ ولاړ تحلیل

دا کورس په افغانستان کې د تعلیمي مسوولینو (میرمنو او سړو) لپاره طرحه او چمتو شوی، هغوی چې پدې باور دي چې هر هلک او انجلۍ پیاوړې او بشپړه تعلیمي تجربه لري او کولای شي خپل لوړ ظرفیت او وړتیا له ځانه وښايي. دا مواد د دارالمعلمین د ښوونکو، کارمندانو ، مدیریتي ټیم او هغه چا لپاره دي څوک چې د ښوونکو د مسلکي پیاوړتیا او روزنې دنده پر غاړه لري. تر څنګ یې دا مواد خپله د دارالمعلمین د ښوونکو ، هغو ادارو لپاره چې په افغانستان کې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي او د هغه چا لپاره دي چې په تعلیمي سیستم کې د جنسیتي مساواتو غوښتونکي وي او یا هم جنسیتي مساواتو لپاره کار کوي، دي. په لومړي فصل کې تاسې ته ځینې مفاهېم درپېژنو چې په مرسته یې جنسیتي مساوات وپېژنئ او په ښوونه او روزنه کې د هغې د کارونې سره بلد شئ. دوهم فصل کې هغه اړین توکي درپېژنو چې په جنسیتي تحلیل کې کارول کېږي. په درېم فصل کې د یادو توکو تطبیقول عملا تجربه کوئ . څلورم فصل په دې اړه دی چې تاسې به د جنسیتي تحلیل په لاسته راغلو نتایجو څه کوئ، بله موخه یې دا ده چې په ښوونه او روزنه کې د یوه پوه، او پیاوړي د جنسیتي مساوات د مدافع پتوګه وړ او مناسبې کړنې ترسره او بدلون رامنځته کړئ.

{mlang en}DDClass_Chemistry{mlang}{mlang fa}صنف کیمیا{mlang}

{mlang en}DDClass_Physics{mlang}{mlang fa}صنف فزیک{mlang}


خبرونه

(پدې فاریوم کې تراوسه د بحث موضوعات شتون نلري)